Terug naar de homepage.

Stamboom familie Yedema/IJedema

 
 

(gedoopt) betekend: gedoopt op.

 

Ype Willems en Grietje LIEUWES.

Ype geboren rond 1660 - 1665 te Exmorra overleden (voor) 1707 te onbekend, trouwde op 17-10-1696 te Exmorra met Lieuwes geboren rond 1665 te Exmorra overleden 18-11-1727 te Makkum.

Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend.

Lieuwe Ypes geboren te onbekend overleden 24-07-1752 te Bolsward.

Rigt Ypes geboren te onbekend overleden te onbekend.

Willem Ypes geboren te onbekend te Rytseburen overleden 31-03-1754 te onbekend.

Aag Ypes geboren te onbekend overleden te onbekend.

 

De oudste IJedema’s kwamen uit Exmorra Hun woning had nummer 4. Ype was boer van beroep. Grietje was toen zij trouwde met Ype al weduwe van Sipke Tjallings. Uit dat huwelijk zijn geen kinderen geboren. Nadat Ype was overleden hertrouwde

Grietje voor de derde maal met Wijbe Sjoerds. Ook uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 

   De oude kerk van Exmorra.

 

Kind van Ype Willems en Lieuwes.

Willem Ypes en Martjen NANNES.

Willem trouwde op 31-03-1731 te Wonseradeel met Nannes gedoopt 31-03-1713 te Blauwhuis overleden te onbekend.

Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren.

Hiske Willems gedoopt 18-02-1733 te Blauwhuis overleden te onbekend.

Nanne Willems gedoopt 11-05-1734 te Tjerkwerd overleden voor 1740 te onbekend.

Ype Willems gedoopt 15-02-1736 te Tjerkwerd overleden te onbekend.

Yde Willems gedoopt 22-02-1738 te Tjerkwerd overleden 15-01-1806 te Tirns.

Nanne Willems Jelgersma gedoopt 28-09-1740 te Tjerkwerd overleden 25-02-1827 te Parraga.

Marten Willems gedoopt 25-04-1744 te Blauwhuis overleden 26-11-1811 te Bolsward.

Hiske Willems Van Der Meer gedoopt 16-10-1746 te Tjerkwerd overleden 26-05-1820 te Parraga.

Grietien Willems gedoopt 29-01-1749 te Tjerkwerd overleden te onbekend.

Willem Willems gedoopt 31-03-1754 te Blauwhuis overleden te onbekend.

           

Willem Ypes was een boer in Tjerkwerd. In de quotisatiekohieren (overzichten van belastingheffing) van 1749 staat Willem vermeld als hoofd van een “welgestelde” boeren familie van 3 volwassenen en 5 kinderen onder de 12 jaar met een vermogen

van 2500,00 gulden. Om te mogen trouwen heeft Nannes toestemming moeten vragen bij de curator Sjouck Sybrens. Waarschijnlijk waren haar ouder reeds overleden en voerde een curator het beheer over de bezittingen. Na het overlijden van Willem,

hertrouwde Martjen met Wybbe Gerbens op 10-02-1755 te Blauwhuis. Uit dit huwelijk werden nog 3 kinderen geboren. Martjen was de dochter van Nanne Ottes Jellema en Martjen Sijbrens. Willem was de “Peter” van Witsche Thomas.

Witsche was de zoon van Rigt Ypes en zij was weer getuige bij de doop van Hiske Willems. In de doopakte van Willen Willems staat vermeld dat Willem Ypes op dat moment was overleden. In 1811 moesten alle Nederlanders van Napoleon een

achternaam kiezen. Nanne Willems nam als familie naam Jelgerma aan en Hiske noemde zich Van Der Meer.

 

 

Kind van Willem Ypes en Nannes.

Yde Willems en Aafke CORNELIS.

Yde trouwde op 24-05-1763 te Hichtum met Cornelis geboren 21-07-1738 te Roodhuis overleden voor 1786 te onbekend.

Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren.

Willem Ydes Yedema gedoopt 26-05-1764 te Dedgum overleden 30-08-1834 te Tjerkwerd

Grietien Ydes gedoopt 24-06-1765 te Dedgum overleden 05-09-1834 te Tietjerkterdeel.

(Knelis) Cornelis Ydes gedoopt 15-10-1767 te Wommels overleden 11-03-1801 te Tjerkwerd.

(Trintie) Catharina Ydes gedoopt 23-12-1769 te Wommels overleden 24-10-1847 te Bolsward.

Martzen Ydes gedoopt 05-11-1772 te Roodhuis overleden 13-03-1841 te Wymbritseradeel.

Nanne Ydes gedoopt 20-09-1774 te Roodhuis overleden 20-09-1774 te Roodhuis.

Jetsche Ydes gedoopt 20-09-1774 te Roodhuis overleden 20-09-1774 te Roodhuis.

Wilhelmus Ydes gedoopt 07-02-1776 te Roodhuis overleden 07-02-1776 te Roodhuis.

Willemke Ydes Ydema gedoopt 02-01-1779 te Parrega overleden 23-06-1863 te Tirns.

 

Dit gezin was Rooms Katholiek en trouwde in de Rooms Katholieke parochie te Roodhuis. Ide werkte als boer bij een grote boeren familie in Oldeclooster, waarschijnlijk was deze boer Nederland Hervormd want vreemd genoeg trouwde Ide en Afke

een dag daarvoor ook al, maar dan in de Nederland Hervormde kerk  in Hichtum. Het was misschien wel verstandig om voor het behoud van het werk te huwen in de kerk van “de baas”. Nanne en Jetsche waren een tweeling en waren overleden op het

moment dat ze gedoopt weren. Dit gelde ook voor Wilhelmus. Ide en Afke lieten hun eerste twee en laatste kind dopen in de parochie van Blauwhuis. De andere kinderen werden gedoopt in de Rooms Katholiek parochie te Roodhuis. Ik weet heden niet

of het een schrijffout betrof of dat Willemke Ydes de familienaam Ydema aan nam. Deze familienaam staat vermeld in zijn overlijdensakte.

 

   Rooms Katholieke parochie “de Sint Martinus” te Roodhuis.

 

 

Kind van Yedema en Cornelis.

Willem Ydes Yedema en Dieuwke TJIPKES.

Willem trouwde op 03-06-1792 te Tjerkwerd met Tjipkes gedoopt 13-09-1765 te Workum overleden 28-02-1824 te Tjerwerd.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren.

Marijke Willems Yedema gedoopt 03-12-1793 te Ymswoude overleden 30-08-1834 te Workum.

Yde Willems Yedema gedoopt 23-05-1796 te Dedgum overleden 16-06-1836 te Wonseradeel.

Tjepke Willems gedoopt 11-02-1799 te Wonseradeel overleden 30-08-1807 te Tjerkwerd.

 

Willem nam op 20-12-1811 de familienaam Yedema aan in de gemeente Tjerkwerd. Hij deed dit namens zich zelf en zijn twee kinderen. Willem kon niet lezen of schrijven, want in de akte staat dit vermeld. Hij was boerenknecht van beroep.

Hij trouwde in de Nederlands Hervormde kerk in Tjerkwerd. In het kadaster van 1832 staat hij vermeld als eigenaar van een huis met erfgrond van 144 m2 van Rytseterp. Het huisnummer was 95. Dieuwke was de dochter van Tjipke Seerps en

Marijke Wiebrens. Dieuwke was arbeidster en Willem was boer van beroep. De drie kinderen zijn in de Rooms katholiek parochie te Blauwhuis gedoopt. 

 

De akte van 1811 waarin Willem Ydes de familienaam Yedema aannam.

 

 

Kind van Yedema en Tjipkes.

Yde Willems Yedema en Taetske Gerbens FABER.

Yede trouwde op 15-12-1821 te Wonseradeel met Faber gedoopt 16-01-1796 te Roodhuis overleden 28-02-1824 te Tjerwerd.

Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren.

Willem Yedema geboren 12-09-1822 te Wonseradeel  overleden 22-10-1822 te Wonseradeel.

Willem Yedema geboren 19-02-1824 te Tjerkwerd overleden 03-10-1912 te Blauwhuis.

Gerben Yedema geboren 15-03-1826 te Wonseradeel overleden 27-06-1826 te Wonseradeel.

Fenneke Yedema geboren 19-05-1827 te Wonseradeel  overleden 02-01-1869 te Wonseradeel.

Gerben Yedema geboren 19-09-1829 te Tjerkwerd overleden 23-03-1903 te Blauwhuis.

Dieuwke Yedema geboren 07-11-1831 te Tjerkwerd  08-08-1858 te Wonseradeel.

 

Yede was timmermansknecht van beroep. Toen Yede gedoopt werd op 23-05-1796 was zijn oom Cornelis Ydes zijn peter.

Taetske was in 1821 Naaister van beroep en zij was de dochter van  Gerben Sjoukes Faber en Femmike Douwes.

 

 

Kind van Yedema en Faber.

Gerben Yedema en Angenietje Wopkes HOOGMA.

Gerben trouwde op 20-05-1854 te Wymbritseradeel met Hoogma geboren 22-09-1829 te Scharnegoutum overleden 11-01-1912 te Blauwhuis.

Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren.

Tjipke Yedema geboren 21-05-1855 te Westhem overleden omstreeks 1885.

Yede Yedema geboren 25-04-1857 te Westhem overleden 15-09-1922 te Woudsend.

Dieuwke Yedema geboren 17-04-1859 te Westhem overleden 20-08-1859 te Westhem.

Wopke Yedema geboren 19-08-1860 te Westhem overleden 12-04-1917 te Leeuwarden.

Douwe Yedema geboren 22-06-1863 te Westhem overleden 26-04-1930 te Oosterend.

Taeke Yedema geboren 15-02-1866 te Westhem overleden 15-08-1931 te Wolvega.

Dieuwke Yedema geboren 17-02-1868 te Westhem overleden 05-01-1871 te Westhem.

Willem Yedema geboren 26-11-1873 te Westhem overleden 26-11-1951 te Bolsward.

 

Gerben was in 1854 een arbeider in Westhem. Een bijlage van de huwelijksaktes een certificaat van onvermogen houdende, waarin vermeld werd dat Gerben en Hoogma onvermogend waren tot het betalen van de kosten voor de bewijzen en afschriften

welke nodig waren voor de voltrekking van hun huwelijk. Angenietje was de dochter van Wopke Dingeloms Hoogma en Tjipke Rientses Boven. Haar ouders waren geboren in Irnsum. Angenietjes roepnaam was Niesje.

 

   Willem Yedema (foto rond 1900).

 

 

Kind van Yedema en Hoogma.

Willem Yedema en Reintje LANGEDIJK.

Willem trouwde op 26-05-1900 te Bolsward met Langedijk geboren 13-12-1874 te Greonterp overleden 11-01-1958 te Bolsward.

Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren.

Gerben Yedema geboren 02-08-1901 te Bolsward overleden 21-10-1980 te Leeuwarden.

Reinder Yedema geboren 29-05-1903 te Bolsward overleden 22-11-1993 te Bolsward.

Angenietje Yedema geboren 26-05-1905 te Bolsward overleden 05-06-1996 te Leeuwarden.

Wietske Yedema geboren 20-05-1907 te Bolsward overleden 29-11-1999 te Oisterwijk.

Tjipkjen Yedema geboren 22-04-1909 te Bolsward overleden 26-11-1991 te Wijchen.

Grietje Yedema geboren 21-02-1911 te Bolsward overleden 23-05-1999 te Breda.

Dieuwke Yedema geboren 05-02-1913 te Bolsward overleden 10-05-1913 te Bolsward.

Feike Yedema geboren 29-06-1914 te  Bolsward overleden 31-01-2000 te Bolsward.

Dieuwke Yedema geboren 05-02-1916 te Bolsward overleden 17-02-2005 te Sneek.

Wopke Yedema geboren 08-04-1918 te Bolsward overleden 20-03-1990 te Vorden.

Petrus Yedema geboren 22-06-1922 te Bolsward overleden 16-10-1991 te Appelscha.

 

Willem was timmerman en Reintje was dienstmeid van beroep. Reintje was de dochter van Reinder Langedijk en Wijtske Stornebrink. Een triest detail is dat de vader van Reintje de dag voor haar geboorte overleed.

 

 

Bovenste rij van links naar rechts:

Gerben (Germ), Angenietje, Tjipkejn (Sippie), Reinder, Wietsche en Grietje.

 

Onderste rij van links naar rechts:

Reintje Langedijk, met op schoot Petrus (Piet), Wopke, Feike, Dieuwke (Joke) en Willem Yedema.

 

 

Kind van Yedema en Langedijk.

Feike IJedema en Wilhelmina Johanna Catharina TEL.

Feike trouwde op 10-09-1941 te Edam met (Mien) Tel geboren 16-04-1910 te Edam overleden 06-05-1994 te Bolsward.

Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren te Bolsward.

Wilhelmus Maria (Wim) IJedema geboren 31-05-1943 overleden 25-07-1963 te Sneek.

Cornelis Maria (Kees) IJedema geboren 06-06-1944 overleden 20-11-1945 te Bolsward.

Heden nog in leven.

Heden nog in leven.

Heden nog in leven.

Heden nog in leven.

Heden nog in leven.

 

Wilhelmina was de dochter van Cornelis Tel en Anna Maria Sentenie. Haar roepnaam was Mien. Feike en Mien leerden elkaar kennen op een feest van de oudste zus van Mien, Annie Tel die weer getrouwd was met Jan Postma.

De familie Postma/Tel woonde ook in Bolsward en bij dat gezin was weer een andere zus van Mien (Suus Tel) al jarenlang hulp in de huishouding. Een leuk verhaal is dat Feike op de fiets vanuit Bolsward helemaal naar Edam reed

voor een “tuut” (kus) van Mien. Zo verliefd was hij op haar. Het gezin Tel kwam uit Edam.

Mien nam de huishoudelijke taak bij de familie Postma van haar zus over toen deze weer in 1930 te Bolsward trouwde met Reinder Yedema (Feike’s oudere broer). Dat scheelde Feike heel wat kilometers fietsen…

 

  Foto omstreeks 1959 van het gezin IJedema / Tel.

 

 

   Cornelis Tel en Anna Maria Sentenie.

 

P.S. En dan even dit…

Is het nu Yedema of IJedema. Ik heb deze vraag zelf een aantal malen gesteld. Ik heb deze vraag ook voorgelegd bij het Fries Letterkundig museum in Leeuwaren. Deze vertelde mij dat de spelling van zowel voor- als achternamen in het Fries sterk uiteen kan lopen. Deels hangen de variaties samen met de eigenaardigheden van de Friese taal. Zo kent het Fries geen verschil tussen een “v” en een “f” of een ”s” en “z” aan het begin van een naam. Dezelfde  persoon kan dus  de ene keer “Feenstra” en de andere keer “Veenstra” heten. Hetzelfde geldt voor de “IJ’ en de “Y”. Praktisch alle voor- en achternamen met een ie-klank kunnen dan ook op minstens 3 verschillende manieren worden geschreven. IJedema kan dus als Yedema en zelfs als  IEdema geschreven worden.

 

De familienaam op zijn Fries is dus YEDEMA. Maar in de Nederlandse taal schrijft men dat als IJedema. Dit komt omdat rond 1900 de typmachine zijn intree deed. Op de oude toetsenborden stond geen “y”, maar wel de “ij”. Omdat deze typemachine steeds meer gebruikt werd en dus ook in de gemeente huizen, hoefde de ambtenaren niet meer te schrijven, maar te typen. Langzaam verdween de naam Yedema en werd dit IJedema. Omdat we een Nederlands paspoort hebben (en geen Friese) staat de familienaam het paspoort als IJEDEMA. Het was een vrije keuze van mij kant om de familienaam vanaf het huwelijk van Feike en Mien in de Nederlandse variatie te vermelden. Dit omdat in de aktes vanaf dat moment de IJ steeds meer in beeld kwam.